Reglement

Algemeen:

 • De deelnemer verklaart dat hij, door aanmelding, akkoord is met de verwerking van zijn NAWT (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon) gegevens voor gebruik voor, tijdens en na de triathlon.
 • De deelnemer verklaart dat hij, door aanmelding, akkoord is met de verwerking van beeldmateriaal op onze website en (sociale) media.
 • De deelnemer verklaart dat hij zorgt dat hij in goede conditie en gezondheid is en dat hij zich door training voldoende voorbereid op de Triathlon Staphorst.
 • De deelnemer doet op eigen risico mee en vrijwaart bij ongeval of anderzijds de organisatie van alle aansprakelijkheid.
 • De inschrijving sluit een maand voor de wedstrijd of eerder wanneer het maximaal aantal van 192 deelnemers/teams is bereikt.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
 • Alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding moeten worden opgevolgd. De wedstrijdleiding heeft het recht om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te grijpen in het wedstrijdverloop wegens medische redenen of overtreding(en) van het reglement.
 • Leeftijdsbepalingen: Deelnemers aan de team/individuele triathlon moeten voor de 1/8 triathlon minimaal 14 jaar zijn en voor de 1/4 triathlon minimaal 16 jaar.
 • Eventuele verwondingen en/of ongevallen moeten z.s.m. worden gemeld bij de organisatie. Dit geldt ook wanneer een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig verlaat.
 • De deelnemers melden zich minimaal 45 minuten voor hun starttijd bij het wedstrijdsecretariaat. Hier ligt voor elke deelnemer en elk team een enveloppe klaar met: startnummer(s), tijdregistratiechip + enkelband en fietsnummer.
 • De deelnemer draagt het door de organisatie uitgereikte startnummer goed zichtbaar. Bij het fietsen op de rug, bij het lopen op de borst.
 • De tijdregistratiechip dient, middels de enkelband, om de enkel gedragen te worden.
 • 20 minuten voor de start van elke serie vindt er een briefing plaats, waarbij alle deelnemers aanwezig dienen te zijn. Dus ook de fietser/loper uit het estafetteteam.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de volledige afstand van elk onderdeel van de triathlon.
 • Afsnijden, overige deelnemers opzettelijk hinderen e.d. leidt direct tot diskwalificatie.
 • De deelnemer bergt zijn kleding en andere te gebruiken attributen zelf op in de bewaakte wisselzone. Eventueel kan er tegen een geringe vergoeding (€ 0,50) gebruik gemaakt worden van een kluis in het zwembad.
 • De tijdmeting vindt op individuele basis plaats d.m.v. het MYLAPS tijdregistratiesysteem. Hierbij worden de netto zwem-, fiets-, loop- en wisseltijden geregistreerd.
 • TOTAALTIJD is start zwemmen tot einde lopen.
 • Het eindklassement wordt samengesteld overeenkomstig de gemaakte totaaltijd.
 • Naast een overall klassement per afstand (1/8e en 1/4e ), per geslacht, < 40 en 40 + is er ook een klassement voor de snelste zwemmer, loper, fietser en individueel voor de snelste Staphorster
 • In alle niet voorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding. –
 • Het reglement geldt, voor zover van toepassing, ook voor begeleiding en publiek.
 • Begeleiding en publiek volgt te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op. Daarbij wordt verwacht dat ze zich zo gedragen dat de deelnemers er geen hinder van ondervinden.

  Zwemmen:
 • Na de briefing (20 minuten voor de start van elke serie) dient de zwemmer zich te begeven naar de aangegeven wachtruimte.
 • In het zwemgedeelte van het zwembad mag geen buitenschoeisel gedragen worden.
 • Er wordt gezwommen in de door de organisatie aangewezen baan in het zwembad. Maximaal 6 personen per baan.
 • Tijdens het zwemmen houdt je rechts aan, bij het inhalen is het toegestaan hiervan af te wijken.
 • De start is vanuit het water. Reglement Triathlon Staphorst 2019
 • Er moeten bij de 1/8e triathlon 20 en bij de 1/4 triathlon 40 banen worden gezwommen. (heen/terug = 2 banen = 50 meter).
 • De deelnemer wordt aangetikt wanneer er nog twee banen moeten worden gezwommen.
 • Na het zwemmen, loopt de deelnemer via de aangeven route naar de wisselzone. LET OP: in het zwembad mag niet gerend worden!
 • Badmuts wordt door organisatie aangeleverd en is verplicht te dragen (dit om de zwemafstand goed en eerlijke te registreren). De badmuts dient na het zwemonderdeel gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde bak aan de route richting de wisselzone.
 • Bij de estafette vindt de wissel plaats door de enkelband met tijdsregistratiechip over te geven aan de fietser uit het team. Dit dient in het daarvoor bestemde vak, net voor de wisselzone, te gebeuren. Hier wacht de fietser in het vak.

  Fietsen:
 • De deelnemer plaatst de fiets op de toegekende plaats, welke aangeduid is d.m.v. het startnummer.
 • De verkregen sticker met het startnummer dient goed zichtbaar bevestig te worden op de fiets (zadelpen, remkabel achter, etc.).
 • Bij de estafette wacht de fietser in het daarvoor bestemde vak, vlak voor de wisselzone, totdat de zwemmer de tijdregistratiechip heeft overgedragen.
 • Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan. Stap vóór de wisselzone, voor de aangegeven streep, van je fiets.
 • Zorg ervoor dat de fiets technisch in goede staat verkeerd. – Bij het fietsen is het dragen van een fietshelm verplicht. Deze is dicht vanaf het moment van vertrek uit het wisselzone t/m terugkomst in de wisselzone.
 • Parcours is zoveel mogelijk verkeersvrij, echter aanwonenden kunnen zich op het parcours bevinden. Fiets daarom zoveel mogelijk aan de rechterkant op het parcours.
 • Er moeten bij de 1/8e triathlon 3 ronden van 6,4 km en bij de 1/4e triathlon 6 ronden van 6,4 km worden gefietst (zelf het aantal ronden bijhouden). Advies: Gebruik op het fietsparcours de fietscomputer voor de juiste afstand.
 • STAYEREN is niet toegestaan: deelnemers dienen tijdens het fietsen tenminste 10 m afstand te bewaren. Inhalen dient zo snel mogelijk te gebeuren.
 • LET OP: bij het zwembad kunnen, ter hoogte van de wisselzone, tegemoetkomende lopers oversteken. Als fietser heb je voorrang, maar houd hier rekening mee.
 • Na de laatste bocht in de laatste ronde, bij de splitsing rechts aanhouden, dit wordt met een bord aangegeven.
 • Bij de estafette vindt de wissel plaats door het overhandigen van de enkelband met tijdsregistratiechip aan de loper uit het team. Dit dient te gebeuren in het daarvoor bestemde vak, net na de wisselzone. LET OP: de fietser dient de fiets dus eerst terug te hangen in de wisselzone! Vervolgens loopt de fietser richting de uitgang naar het desbetreffende vak waar de loper staat te wachten en draagt hier de tijdregistratiechip over.

  Lopen:
 • Er moet bij de 1/8e triathlon 1 ronde van 5 km en bij de 1/4 triathlon 2 ronden van 5 km gelopen worden (zelf het aantal ronden bijhouden). – Bij de estafette wacht de loper in het daarvoor bestemde vak, vlak na de wisselzone, totdat de fietser de tijdregistratiechip heeft overgedragen.
 • LET OP: bij het opkomen van het loopparcours moet er eenmalig een oversteek gemaakt worden over het fietsparcours. Deze oversteek dient in het aangegeven gebied plaats te vinden. Let hierbij goed op de tegemoetkomende fietsers, deze hebben voorrang!
 • Tijdens het lopen zoveel mogelijk aan de rechterkant lopen op het parcours.
 • Na de laatste ronde finishen bij de finishmat. – Na de finish de tijdsregistratiechip afgeven aan de organisatie.